Maltepe Escort alanya Escort atasehir Escort istanbul escort manavgat Escort Ders Kitapları – eKitap İndir – Ücretsiz PDF ve EPUB Kitaplar
2015 MYO ve İİBF için Borçlar Hukuku indir
Ders Kitapları / Temmuz 18, 2019

2015 MYO ve İİBF için Borçlar Hukuku“Borçlar hukuku, hukuk fakülteleri dışında meslek yüksekokulları, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri, uygulamalı bilimler yüksekokullarında da okutulmaktadır. İşte kitabımız, bu kitlelerin ders kitabı ve kaynak ihtiyacını gidermek amacıyla hazırlanmıştır. Bu yüzden borçlar hukukunun tüm konularına yer verilmemiş, işlenen konular da özet olarak ele alınmıştır. Tartışmalı konularda sadece hâkim görüşe göre açıklama yapılmıştır. Günlük hayattan örnekler vermek suretiyle konuların akılda kalması sağlanmaya çalışılmıştır. KPSS ve kurum sınavlarında borçlar hukukunun özel hükümlerinde yer alan konulardan soru gelmemesi nedeniyle, kitapta sadece borçlar hukuku genel hükümler üzerinde durulmuştur.”(Önsöz`den)Birinci Bölüm: Borçlar Hukuku ile Kastedilen Tam Olarak Nedir?  1. BORÇLAR HUKUKUNUN TANIMI, KONUSU VE BORÇLAR HUKUKUNA HÂKİM OLAN İLKELER2. BORÇ VE BORÇ İLİŞKİSİ KAVRAMLARI3. BORÇ İLİŞKİSİNDEN DOĞAN HAKLAR4. BORÇ İLİŞKİSİNDEN DOĞAN YÜKÜMLÜLÜKLER5. EKSİK BORÇ İLİŞKİLERİ  İkinci Bölüm: Hukuki İşlemler ve Sözleşmelere Giriş  1. HUKUKİ OLAY VE HUKUKİ FİİL KAVRAMI2. HUKUKİ İŞLEMLER3. HUKUKİ İŞLEMLERİN SAKATLANMASI4. SÖZLEŞME KAVRAMINA GİRİŞ  Üçüncü Bölüm: Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri  1. SÖZLEŞMENİN KURULMASI2. SÖZLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜ VE SINIRLARI3. SÖZLEŞMELERDE İRADE İLE BEYAN ARASINDA MEYDANA GELEN UYGUNSUZLUK HALLERİ4. HUKUKİ İŞLEM VE SÖZLEŞMELERDE ŞEKİL5. TEMSİL  Dördüncü Bölüm: Haksız Fiilden Doğan Borç İlişkileri  1. HAKSIZ FİİL SORUMLULUĞU2. KUSUR ESASINA DAYALI HAKSIZ FİİL SORUMLULUĞU3. KUSURDAN BAĞIMSIZ SORUMLULUK4. HAKSIZ FİİLİN SONUÇLARI  Beşinci Bölüm: Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Borç İlişkileri  1. SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME KAVRAMI  Altıncı…

Mediation Arabuluculuk Sınavlarına Hazırlık indir
Ders Kitapları / Temmuz 9, 2019

Mediation Arabuluculuk Sınavlarına HazırlıkArabululuculuk Sınavlarına Hazırlık Soru Bankası Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Birinci Bölüm: Amaç, Kapsam Ve Tanımlar İkinci Bölüm: Arabuluculuğa İlişkin Temel İlkeler Üçüncü Bölüm: Arabulucuların Hak Ve Yükümlülükleri Unvanın Kullanılması Dördüncü Bölüm: Arabuluculuk Faaliyeti Beşinci Bölüm: Dava Şartı Olarak Arabuluculuk Altıncı Bölüm: Arabulucular Sicili Yedinci Bölüm: Arabuluculuk Eğitimi Ve Eğitim Yedinci Bölüm: Kuruluş Ve Görevler Sekizinci Bölüm: Ceza Hükümleri Dokuzuncu Bölüm: Son Ve Geçici Hükümler İş Mahkemeleri Kanunu Resmî Gazete Kanun Resmî Gazete Yönetmelik  Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği Birinci Kısım: Genel Hükümler Birinci Bölüm: Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar İkinci Bölüm: Arabuluculuğun Temel İlkeleri Üçüncü Bölüm: Arabulucuların Hak Ve Yükümlülükleri  İkinci Kısım Özel Hükümler Birinci Bölüm: Arabuluculuk Faaliyeti İkinci Bölüm: Dava Şartı Olarak Arabuluculuk Üçüncü Bölüm: Arabulucular Sicili  Üçüncü Kısım Eğitim, Sınav Ve Denetim Birinci Bölüm: Arabuluculuk Eğitimi Ve Eğitim Kuruluşları İkinci Bölüm: Sınav İlke Ve Kuralları Üçüncü Bölüm: Denetim  Dördüncü Kısım Teşkilat Birinci Bölüm: Daire Başkanlığı İkinci Bölüm: Arabuluculuk Kurulu Ve Görevleri Üçüncü Bölüm: Adliye Arabuluculuk Bürosu  Beşinci Kısım Çeşitli Ve Son Hükümler  İş Hukukunda Uzman Arabuluculuğa İlişkin Usul Ve Esaslar Birinci Bölüm: İş Hukukunda Arabuluculuk Uzmanlık Eğitimiİkinci Bölüm: Eğitim Kuruluşları İş Hukukunda Uzman Arabuluculuğa İlişkinTeorik Eğitim Konuları Bölüm: 1 (150 Dakika) Bölüm: 2 (250 Dakika) İş Hukukunda Uzman Arabuluculuğa İlişkin Uygulama Eğitimi Konuları İş Hukukunda Uzman Arabuluculuğa İlişkin Yenileme EğitimiKonuları Bölüm: 1 Teorik Eğitim (100 Dakika) Bölüm: 2 Uygulama Eğitimi (200 Dakika)  Avrupa Arabulucular Davranış (Etik) Kuralları Etik Kurallar Türkiye Arabulucular Etik Kuralları Resmî Gazete Tebliğ İhtiyari Arabuluculukta Arabulucu Tarafından Yapılan Arabuluculuk Davet Mektubu Arabulucu…

Osmanlı Yargı Örgütü indir
Ders Kitapları / Haziran 27, 2019

Osmanlı Yargı ÖrgütüHer bilimsel disiplinin kendi eylemleri üzerinde düşünmeye ve araştırılmaya ihtiyacı vardır. “Türkiye Cumhuriyeti Yargısı”nın kendine has bilimsel sistemin gelişimi ancak parçası olduğu hukuk sistemini ve tarihinin araştırılması ile mümkündür.Yasal uygulama, hukukun karmaşıklığının en belirgin hale geldiği alandır. Yasal uygulamaya daha yakından bakmak, yasaların kendisinde bulunan çoklu normatifliğin izlenmesi anlamına gelir. Yargı kararı, yasama çerçevesine, kendi kendini yetiştiren normlara bağlıdır. Yasal mantığın kurumsal mantığa, prosedürleri ve dinamikleri, alışkanlık ve sosyalleşme ile geleneksel ve sosyo-politik faktörlerle bağlantılıdır. Avrupa özellikle 18. yüzyılda özgürlükçülük, aile, kadın hakları, şehirleşme, bireyselcilik, sanayileşme, büyüyen teknoloji ve sosyal ilişkilerin değişimi gibi bu faktörlerin tümünde büyük bir dönüşüm geçirdi. Bu dönüşüm batı hukukunun oluşumunda ve yargı uygulamasının standardizasyonu ile profesyonelleşmesi, batıdaki adli reformların ana hedefleri haline gelmişti.Osmanlı Devleti’nin batı eğitimi ile yetişen ve/veya batıyı takip eden ferasetli hukukçuları ise, Tanzimat’dan sonra batıda ortaya çıkan bu modern hukuk uygulamalarının oldukça karışık bir süreci temsil ettiğini çok iyi biliyorlardı. Batı modernliği, Avrupa dışındaki Japonya, Çin ve Osmanlı İmparatorluğu’nun ıslahat çalışmalarında şablon görevi görmesine rağmen, aynı zamanda Osmanlı Devleti homojen bir şekilde “modernitenin çevirisi”nde; dünya tarihinde koşut olarak benzer şartlar altında olan ve benzer amaçlarla bu zorlukla karşı karşıya kalan üç imparatorluktan biriydi.

50 Modal Dikte indir
Üniversite-Yüksekokul / Ekim 27, 2018

50 Modal DikteModların, konservatuarlarımızın ve diğer profesyonel müzik eğitim kurumlarımızın teori ders müfredatlarında yer almasına ve klasik tonalite bağlamında majör ve minör modları içeren çok sayıda dikte / duyuş kitabı bulunmasına rağmen, Antik / Orta Çağ modlarını, pentatonik modları ve Türk modları olarak da tanımlayabileceğimiz makamları içeren dikte kitaplarının sayısı ya yeterli olmaktan uzaktır ya da ülkemizde bunlara erişim sınırlıdır. “50 Modal Dikte”, söz konusu eksikliği bir ölçüde de olsa gidermek, konuyla ilgili daha kapsamlı çalışmalara öncülük etmek amacıyla yazıldı.

kartal escort alanya Escort maltepe escort istanbul escort