Maltepe Escort alanya Escort atasehir Escort istanbul escort manavgat Escort Ekonomi – Sayfa 2 – eKitap İndir – Ücretsiz PDF ve EPUB Kitaplar
SEO ve Google Seti (5 Kitap) indir
Pazarlama-Satış / Ekim 30, 2018

SEO ve Google Seti (5 Kitap)Uzmanlarından, titizlikle yazılmış toplam 1082 sayfalık SEO ve Google Seti. Bu setle güncel dijital pazarlama ve arama motorları teknolojilerinde açık kapı bırakmayacaksınız.

Umut Doğu’da Saklı & Küreselleşme, Anti-Emperyalizm ve Kürt Siyaseti indir
Küreselleşme / Ekim 30, 2018

Umut Doğu’da Saklı & Küreselleşme, Anti-Emperyalizm ve Kürt SiyasetiBüyük acılara ve özverilere mal olmuş Kürt ulusal savaşımı, kapsamı ve örgütlülüğü itibarıyla bölgesel bir düzleme sıçramıştır. Kürt hareketi, konumu ve mevzilenmesiyle güncel siyasetin merkezinde bir karakter kazanarak safları belirleyen, sınava tabi tutan bir hal almıştır. Bölünmüş bir ulus, parçalanmış bir toprak olması nedeniyle karmaşık ve çok boyutlu bir sorun olarak günümüzde bütün ağırlığını hissettirmektedir. Veysi Ülgen bu kitabında yaşadığımız topraklarda ulusal sorunların başında gelen Kürt ve Kürdistan konusundaki şovenist söylem ve uygulamaları sorgulamaktadır. Çizmeye çalıştığı tabloda, bu sorun karşısında daha çok “sol” hareketin ilkesel tutumlarını ve soyut savunularını emperyalizm olgusu üzerinden ele alarak güncel tespitler ileri sürmektedir. Ulusal meşru hakları ve talepleri sadece teorik olarak savunmakla yetinmenin yeterli olmayacağına dikkat çekerek, ivedi gerekliliklere, somut görevlere davet etmektedir.İçinden geçilen süreçlerin olaylar zincirini kendi bakış açısıyla değerlendirerek sorumlu ve duyarlı olmayı salık vermektedir. Somut, pratik, son derece canlı olan Kürt sorunu, bugün sadece ideolojide, teoride, fikirde, programda değil; öğretici ve saflaştırıcı niteliğiyle insanım diyen herkesi ilgilendirmekte ve etkilemektedir. Bu kitabın, eleştirel bir bakışla okunacağını, olayları ve süreçleri daha yakından tanımayı, ulusal sorun bağlamında süren siyasal pratiğin arka planının daha net görülmesine vesile yaratmasını umut ediyorum. Veli Aydın

İşletme İktisadı indir
İşletme / Ekim 30, 2018

İşletme İktisadıKurum sınavlarına hazırlanan adayların, sınava hazırlık sürecinde İşletme İktisadı alanında pratik yapmasını sağlamayı ve soru çözme gücünü geliştirerek başarı düzeyini arttırmayı amaçlayan bu kitap hazırlanırken, özellikle geçmiş yıllarda çıkan tüm kurum sınavlarına ait soruların tamamı incelenmiş ve gerekli hiçbir bilgi gözden kaçırılmadan ve gereksiz ayrıntılara da girilmeden hangi konulara ve kavramlara ağırlık verildiği analiz edilmiştir. Önceki yıllarda çıkmış kurum sınav soruları da dikkate alınarak kitabın içeriğinde yer alan konularla ve sorularla adayların bilgileri yorumlama ve pratik yapma gücünün arttırılması hedeflenmiştir.Bu kitabın, öncelikle kurum sınavlarına hazırlanan adayların başvurabileceği temel kaynak olması amaçlanmıştır.

Eniştesiz Dış Ticaret indir
Ticaret / Ekim 29, 2018

Eniştesiz Dış TicaretTedarikçilerin ve rakiplerin değişip geliştiği uluslararası arenada yer alabilmek, döviz girdisini arttırmak ve döviz çıkışını en düşük seviyelere getirebilmek işlemler açısından en önemli konulardan biridir. Bu durumun sağlanabilmesi için bilgili ve kaliteli organizasyonların oluşturulmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Tedarik zincirinin bir parçası olabilmek, bu zincir ile koordineli olarak hareket edebilmek için yaşanabilecek sorunları önceden görmek ve çözüm yollarını tahmin etmek gerekmektedir. Okuyacağınız bu kitap dış ticaretin temel konularını anlatmakla birlikte yaşanmış olaylara dikkat çekerek, gerekli olan noktaları bütün detayları ile okuyucuya sunmaktadır.Mesleki faaliyetim kapsamında, dış ticaret konusunda danışmanlık alanların en önemli şikayet konusu, dış ticarete ilişkin mevzuatın çok karmaşık olduğu, her konunun farklı yerlerde değişik şekillerde karşılarına çıktığı ve sanki tüm bu mevzuatın kimse bir şey anlamasın diye yapıldığıydı. Yine kariyer planlamasını dış ticaret üzerine kuran, bu konuda uzmanlaşarak gelecekte bu konuda otorite olmak isteyen, bu heyecanla gecesini gündüzüne katan pek çok genç arkadaşım ise; mesleki tecrübe edinmede önlerine engeller çıkarıldığı, bir dayı veya Enişte(!)ye sahip olunmadıkça sektörde kariyer yapmanın zorluğundan şikayetçiydi.Değerli dostum Altan Kabakçı, uygulamaya dönük, yalın ve anlaşılır bir dille yazdığı, günlük pratik ve prosedürle zenginleştirdiği bu eserinde konunun tüm taraflarına kolay, pratik, hızlı ve Eniştesiz(!) bir şekilde dış ticaret yapmanın yollarını gösteriyor.Başta genç uygulayıcılar olmak üzere tüm…

Kurtuluş Yıllarında Haydarpaşa Sendikası (1950-1964) indir
Çalışma Hayatı / Ekim 27, 2018

Kurtuluş Yıllarında Haydarpaşa Sendikası (1950-1964)Bu çalışmanın konusu spesifik olarak, Haydarpaşa’da 1950 yılından başlayarak ilk demiryolu sendikalarının çıkışı ve 1964 yılında ilk işkolu sözleşmesinin bağıtlanmasına kadar geçen 14 yıl içinde yaşanan sürecin bugüne akatarılabilmesidir. Genel olarak ise bu çalışma 1947-1963 dönemini kapsar. 1947’de ilk sendika yasasının yürürlüğe girmesiyle bütün işkollarında sendikaların kurulup yaygınlaştığı bir süreç başlamış, 1963’te ise 1961 Anayasası ile tanınan toplu pazarlık ve grev hakkının –olabildiğince kısıtlanarak da olsa- yasayla düzenlenmesi ve toplu pazarlık düzeninin başlamasıyla çalışma ilişkilerinde yeni bir döneme girilmiş; Haydarpaşa Sendikası Başkanının ifadesiyle, “sendikalar rüştüne ermiştir.”

Türkiye Ekonomisinin Sektörel Dönüşümü indir
Türkiye Ekonomisi / Ekim 26, 2018

Türkiye Ekonomisinin Sektörel DönüşümüTürkiye ekonomisinde son yıllarda yaşanan yapısal dönüşüm süreci, sektörel yapıyı da dinamik bir şekilde etkileyerek,  ekonominin üretim yapısını yeniden şekillendirmiştir. Bu dönüşümün sacayakları, toplam üretim ve istihdam içindeki payı hızlı bir şekilde azalan tarım sektörü, bunun karşısında ağırlığı artan hizmetler sektörü ve arzu edilen olgunlaşmayı sağlayamayan sanayi sektörü olmaktadır. Bu dönüşüm dinamiklerinin ortaya çıkmasında 2000’li yılların başlangıcında yaşanan krizler ve bu krizler sonucunda uygulanan politikaların rolü önemli olmaktadır. Çalışma sonunda elde edilen bulgular, yaşanan dönüşümün sektörel yapıda ortaya çıkan değişimin çok ötesinde, üretim faktörlerinin bileşimi, uluslar arası ticarette uzmanlaşma biçimi, işgücü piyasasının yapılanması, polarize bölgelerin daha da güçlenmesi vb. birçok güçlü makroekonomik etkileme kanallarına sahip olduğunu göstermektedir. 

ABD Nasıl Kalkındı? indir
Dünya Ekonomisi / Ekim 26, 2018

ABD Nasıl Kalkındı?Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) kuruluşu sonrasında gerçekleştirdiği iktisadi büyüme birçok iktisat tarihçisi tarafından II. Sanayi Devrimi olarak adlandırılmış özgün bir kalkınma ve büyüme tecrübesidir.  19. yüzyılın ilk çeyreğinde Avrupa’nın sanayileşmiş ülkeleri ile kıyaslandığında önemli sayılabilecek bir ekonomik etkinliğe ve güce sahip olmayan ABD elli yıldan az bir zaman içerisinde İngiltere ile birlikte dünyanın en büyük imalatçısı konumuna yükselmiş, zengin kaynaklar, girişimcilik ve teknolojik gelişme sayesinde büyüme ve kalkınma sürecine girmiştir. Kitap işte bu hikâyenin en ilginç, öğretici ve heyecanlı kısmını anlatıyor.

Dinozorların Krizi Değişim Ve Sendikalar indir
Terimler-Kavramlar / Ekim 25, 2018

Dinozorların Krizi Değişim Ve SendikalarYeni bir sendikal strateji oluşturma sorunu, açıkça işçi sınıfının genel koşulları ve genel çıkarlarının güncel bir analizini gerektirir. İşçi sınıfının toplumsal kimliğini yeniden kurma sorunuyla karşı karşıya olduğu günümüzde yeni sendikal stratejiler, söz konusu “yeniden kurma” sorunundan ayrı olarak tartışılamayacaktır.

Otomotiv Sektörü Piyasa Yapısı Markov Analizi Uygulaması indir
Finans / Ekim 22, 2018

Otomotiv Sektörü Piyasa Yapısı Markov Analizi UygulamasıMal ve hizmet piyasalarının çok genel olarak “tam rekabet” ve “eksik rekabet” piyasası olarak iki gruba ayrıldığı görülmektedir. Neoklasik iktisatın öngördüğü piyasa yapısı olan tam rekabet piyasasının koşulları şu şekilde sıralanabilir: çok sayıda alıcı ve satıcı (atomisite), alış verişe konu olan malın homojen olması, piyasaya giriş ve çıkışın serbest olması ve karar birimlerinin piyasaya ilişkin tam ve simetrik bilgiye sahip olmaları. Bu koşulların ortaya çıkardığı çok önemli sonuçlardan biri, fiyatın gerek alıcı gerekse satıcılar için veri olmasıdır. Bir başka ifadeyle, bu piyasa türünde fiyatın veri olmasından dolayı isminin aksine rekabet hiç yoktur. Dolayısıyla reklam yoktur. Bu bağlamda tam rekabet piyasası gerçeklikten uzak, daha çok teorik bir ideal piyasa modelidir.Tam rekabet piyasasının gerçeklikten uzak olduğu düşüncesinden hareketle geliştirilen eksik rekabet piyasalarında ise, üreticinin fiyat üzerinde az ya da çok etkisi vardır. Dolayısıyla firmalar satış fiyatını değiştirerek, satış miktarlarını değiştirebilmektedirler. Eksik rekabet piyasasının bir ucunda monopol (tekel) yer alırken diğer ucunda monopolcü (tekelci) rekabet ve oligopol piyasası yer almaktadır. Malın tek üreticisi olması halinde piyasa türü monopol (tekel) olarak adlandırılır. Monopolcü (tekelci) rekabet piyasasında ise, tam rekabette olduğu gibi alıcı ve satıcı sayısı çoktur, ancak mal homojen değil farklılaştırılmıştır. Dolayısıyla rekabet oldukça yoğundur. Oligopol piyasa modelinde…

Elon Musk & Tesla, Spacex ve Muhteşem Geleceğin Peşinde indir
Ekonomi / Ekim 20, 2018

Elon Musk & Tesla, Spacex ve Muhteşem Geleceğin PeşindeNew York Times Çok Satanlar #1Amazon Yılın En İyi KitabıWall Street Journal Yılın En İyi İş Dünyası KitabıGenişletilmiş ve Güncellenmiş Yeni Baskı Bu kitap; 1971 doğumlu genç bir girişimcinin şirketleri ile dünyadaki otomotiv, uzay-havacılık ve enerji sektörlerindeki yerleşik düzene meydan okumasının sıra dışı hikâyesidir. Elon Musk, X.com ve PayPal’in kurucularındandır ve sonraki dönemde Tesla ile sadece elektrikle giden 600 km menzilli ve 100km/sa hıza sadece 2,3 saniyede çıkan muhteşem otomobiller üretmiştir. SpaceX ile uzay taşımacılığının maliyetlerini çok büyük oranda düşürerek dünya devlerine meydan okumuş ve yakın gelecekte Mars’a insan yollayabilecek en muhtemel şirketi yaratmıştır. Ayrıca ABD’deki en büyük güneş enerjisi şirketi SolarCity’nin en büyük ortağı ve başkanıdır. Ashlee Vance, 300’e yakın insanla konuşarak ve Elon Musk ile 30 saatten fazla birebir görüşme yaparak bu çarpıcı ve ilham verici hayat hikâyesini okurlarla buluşturuyor. Hayatını, dünyayı fosil yakıtlara mahkûm olmaktan kurtarmaya adayan Elon Musk’ın önüne çıkan engeller, büyük başarıları ve yaşadıkları daha iyi bir geleceğin hayalini kuran girişimci, mühendis, siyasetçi, eğitimci ve gençler için motivasyon kaynağı olacaktır. “Kitabın sonlarına doğru herhangi bir okuyucu Steve Jobs ile Musk’ı kıyaslama ihtiyacı hissedecektir. Musk’a fırsat verin. Kimse onun gibi olamaz.”—The New York Times “Ashlee Vance’ın yeni kitabı, ‘Elon Musk: Tesla, SpaceX ve Muhteşem…

Nucingen Bankası – Honore de Balzac PDF ve EPUB indir
Diğer , Ekonomi , Klasikler , Roman / Ağustos 23, 2018

Nucingen Bankası – Honore de Balzac ekitap Nucingen Bankası kitabı hakkında bilgiler: Honore de Balzac‘in Nucingen Bankası isimli kitabı 132 sayfadan oluşuyor ve sitemiz aracılığıyla e-kitap olarak PDF ve EPUB formatında sizlere sunuluyor. Honore de Balzac’ın borsa, banka spekülasyonları ve kısa yoldan zengin olma üzerine yazdığı muhteşem bir kitap. Vahşi kapitalizmin piyasalara bakan istikametini oldukça akıcı bir dille anlatan bu kitap unutulmaz bir ekonomi dersi veriyor. Sahip olduğuyla kanaat etmeyi bilemeyen bir takım anapara sahiplerinin, kendilerine nispetle daha büyük, fakat kısa yoldan para kazanma ile ilgili aynı tıynette bir başkası tarafından, pay senetleri piyasası üzerinden oyuna getirilerek, yutulup, iç edilmesini konu alan, ekonomi bilimine bildik olanların dahi okurken anlamakta zorlanabileceklerini düşündüğümden, yoğun bir konsantrasyonla okunması şart olan, günümüz finans dünyasında yaşadıklarımıza değin dersler çıkarabileceğimiz bir Balzac yapıtı. Nucingen Bankası PDF indir Nucingen Bankası EPUB indir Sitemizdeki diğer Honore de Balzac kitaplarını gör ->

Kapitalizm Bilinmeyen İdeal – Ayn Rand PDF indir
Diğer , Ekonomi , Siyasi / Ağustos 23, 2018

Kapitalizm Bilinmeyen İdeal – Ayn Rand ekitap Kapitalizm Bilinmeyen İdeal kitabı hakkında bilgiler: Ayn Rand‘in Kapitalizm Bilinmeyen İdeal isimli kitabı 447 sayfadan oluşuyor ve sitemiz aracılığıyla e-kitap olarak PDF formatında sizlere sunuluyor. Sosyalizmin kuramını kuranlarla alakalı en gereksiz teferruatlar dahi bilinirken, kapitalizm ile ilgili nerdeyse hiçbir şey bilinmez. Totaliter rejimler bir bir çöktüğü halde totaliter kuramlar hala yüceltilirken, insan hayatını ve insanın yaratma gücünü merkeze alan kapitalizmin, fikirden, felsefeden yoksun olduğu zannedilir. Oysa kapitalizm, özgürlük fikri üzerine heyetidir. Yirminci asrın büyük özgürlükçü feylesofu Ayn Rand, kapitalizmin dayandığı felsefeyi derin ve etkileyici biçimde izah edenlerin başında gelmektedir. Ülkemizde ne yazık ki Marx ve Engels kadar tanınmasa da, Ayn Rand, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’de İncil’den sonra en çok okunan kitapların -romanların ve felsefi yapıtların- yazarı olarak, hem kuvvetli fikirlerin hem de çarpıcı üslubuyla milyonlarca insanı etkilemiştir. Kapitalizm Bilinmeyen İdeal PDF indir Sitemizdeki diğer Ayn Rand kitaplarını gör ->

Genel Teori – John Maynard Keynes PDF indir
Diğer , Ekonomi , Siyasi / Ağustos 23, 2018

Genel Teori – John Maynard Keynes ekitap Genel Teori kitabı hakkında bilgiler: John Maynard Keynes‘in Genel Teori isimli kitabı 324 sayfadan oluşuyor ve sitemiz aracılığıyla e-kitap olarak PDF ve EPUB formatında sizlere sunuluyor. … iktisatçılar, beynelmilel işbölümünün meyvelerinin ele geçirilmesini sağlayan ve bu arada da değişik milletlerin çıkarlarını uyumlu hale getiren mevcut beynelmilel sistemi alkışlama alışkanlığında olmalarına rağmen, mevzubahis sistemin daha az fayda sağlayan bir tesirini gizliyorlardı. Zengin ve tecrübeli bir ülkenin piyasayı ele geçirme mücadelesini önem vermediğinde refahının azalacağına ve güçten kuvvetten düşeceğine inanan devlet adamları sağduyu ve doğru bir değerlendirme yaparak gerçeği gözler önüne sermiş oluyorlardı. Ancak, ülkeler, uygulayacakları yurtiçi siyasetlerle tam istihdam sağlamayı öğrenirlerse (ve nüfus trendlerine uygun bir balansa gelmeyi öğrenebilirlerse diye de ilave etmemiz gerekmektedir), bir ülkenin kendi çıkarları çerçevesinde komşularına karşı dikebilecekleri ehemmiyetli iktisadi güçlerin hesabına girişme gereği de ortaya çıkmayacaktı. Hem de uygun şartlarda uluslararası işbölümü ve uluslararası ödünç verme olanağı hala olası olabilecekti. Ancak, bir ülke, satın almayı arzuladığının bedelini ödeme olanağına sahip olması sebebiyle değil de, ticaret balansını kendi lehine geliştirecek bir biçimde ödemeler balansını bozma peşinde koştuğundan, kendi ürettiğini bir başka ülkeye kabul ettirme veyahut komşunun sunduğu malları reddetme güdüsü altında olmayacaktı. Uluslarası ticaret, olduğu gibi kalacak başka bir deyişle dış…

kartal escort alanya Escort maltepe escort istanbul escort